Checkout Knopflerfish
Knopflerfish on GitHub
Follow knopflerfish on Twitter
The charter is currently only available in Swedish, but highlights includes:
 • Knopflerfish is a non-profit organization, developing OSGi-related material for open-source publication.
 • Knopflerfish own the rights to the source-code distributed in its name
 • Anyone accepting the Knopflerfish charter can become a member. Applications should be sent to the board.

Knopflerfish members

Stadgar för Knopflerfish, ideell förening

§ 1

Knopflerfish verkar för forskning och utveckling av öppen källkod kring OSGi-standarden eller därtill relaterad/förenlig verksamhet.

Resultat av sådan utveckling är ett eller flera programvaruverk som publiceras tillgängligt och användbart för alla som accepterar den licens programvaruverken ligger under.

§ 2

Föreningens namn är Knopflerfish, ideell förening.

§ 3

Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 4

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att aktivt delta i utveckling, forskning och design runt öppen källkod kring OSGi-standarden.

Med öppen källkod avses material som publiceras under licenser liknande BSD-licens (se appendix I). Med OSGi-standard avses den specifikation som publiceras av Open Gateway Initiative (se http://www.osgi.org)

Styrelsen har rätt att göra mindre ändingar i licensvillkoren för nya distributioner.

§ 5

Föreningen äger rätten till namnet "Knopflerfish".

Föreningen äger rättigheterna till programvaruverket "Knopflerfish OSGi", hädanefter kallat Programvaruverket.

Endats medlemmar i föreningen äger rätt att göra tillägg eller ändringar i Programvaruverket i föreningens namn. Föreningens styrelse beslutar om inskränkningar i denna rätt.

Föreningen kan inte överlåta äganderätten av Programvaruverket till annan part utan alla medlemmars godkännande. Sådant beslut skall tas vid bolagsstämma.

Medlemmar som deltar med nytt material till Programvaruverket måste upplåta detta material för publicering under de licensvillkor styrelsen bestämmer. Copyright hos medlemsmaterial kvarstår hos medlemmen.

Föreningen upplåter Programvaruverket för användning till alla parter som accepterar Programvaruverkets licensvillkor (se appendix I)

§ 6

Föreningen äger rättigheterna till internetverksamhet, exempelvis webplats, mail eller diskussiongrupper under internetdomänerna

 knopflerfish.org
 knopflerfish.com

Innehållet under dessa domäner bestäms av styrelsen. Styrelsen kan delegera drift och ansvar av dessa till annan individ eller juridisk person.

§ 7

Medlem i föreningen är individer eller juridisk person som väljs in av föreningens styrelse. Medlem måste ta del av föreningens stadgar för fullbordat medlemsskap.

§ 8

Medlem äger rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Utträde träder i kraft senast vid vid nästa föreningsstämma efter begäran om utträde inkommit. Utträde sker genom att meddela detta till styrelsen.

§ 9

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, på annat sätt motverkar dess syften eller inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen och inte, efter påpekande, gör rättelse kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman och träder ikraft vid denna stämma. Den som uteslutits förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 10

Föreningen äger rätt att ta ut en årsavgift samt en serviceavgift.

Medlem skall till föreningen betala den årsavgift som föreningsstämman beslutar. Föreningsstämman rekommenderar serviceavgiftens belopp.

Årsavgiften fastställs av styrelsen, till ett fast belopp, lika för alla medlemmar.

§ 11

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen skall ha lägst 3 och högst 12 ledamöter.

Ledamöterna väljs för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

§ 12

Styrelsen sammanträder på tid den beslutar, på kallelse av ordföranden eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det.

Styrelsen är beslutsför då närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid sammanträdet utslagsröst.

Beslutsprotokoll skall föras av styrelsen.

§ 13

Styrelsen svarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter.

§ 14

Styrelsen företräder föreningen och kan även teckna dess eventuella firma.

Styrelsen kan bemyndiga två ledamöter i förening eller två anställda vid föreningens bolag i förening att teckna föreningens firma.

§ 15

Styrelsen får utse utskott för beredning av särskilda frågor.

Styrelsen kan inrätta expertråd med anställda från medlemmarna, hos de egna bolagen och utomstående experter.

§ 16

Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas i föreningsstämman. Varje medlem har en rösträtt. Medlem kan företrädas genom fullmakt.

§ 17

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller minst 30% av medlemmarna begär det.

Styrelsens ordförande skall öppna föreningsstämman och vara ordförande intill stämmoordförande utsetts.

Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas senast fyra veckor före såväl ordinarie som extra stämma. Kallelse skall ske skriftligen till utsedda stämmoledamöter. I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på stämman.

§ 18

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

a. Val av protokollförare. 

b. Val av två justerare och en ersättare. 

c. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

d. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 

e. Val av stämmoordförande 

f. Rapport och genomgång av det gångna årets aktiviteter. 

g. Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisning 
  för det gångna verksamhetsåret. 

h. Föredragning av revisionsberättelsen. 

i. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 

j. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust. 

k. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

l. Fråga om fastställelse av arvoden åt styrelsens ledamöter och 
  åt förtroendevalda revisorer. 

m. Val av ledamöter till styrelsen. 

n. Nominering av ledamöter till bolagens styrelser 

o. Val av revisorer och ersättare för dessa. 

p. Nominering av revisorer till bolagen och ersättare för dessa. 

q. Val av ombud till bolagsstämma i ev. firma.

r. Övriga val. 

s. Beslut om handlingsplan för föreningens fortsatta verksamhet. 

t. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår 

u. Övriga ärenden.

§ 19

Vid föreningsstämman skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och utsedda justerare.

Protokollet skall vara tillgängligt för medlemmarna senast 6 veckor efter stämman.

§ 20

Föreningsstämman är beslutsför då närvarande medlemmar överstiger hälften av hela antalet medlemmar.

Föreningsstämman beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har stämmoordföranden vid sammanträdet utslagsröst.

Beslut om att utesluta en medlem är giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Beslut om att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen enat sig om det. Beslutet är även giltigt om det fattas på två på varandra följande stämmor. På den senare stämman skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 21

Innehavare av förtroendeuppdrag inom föreningen och bolagen får arvode och annan ersättning av den medlem han representerar om inte föreningsstämman antar andra bestämmelser.

§ 22

Föreningen skall ha en revisor. Revisor utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

§ 23

Revisorn skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

Revisorn skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till ordinarie föreningsstämma.

§ 24

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning.

Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 25

För beslut om föreningens upplösning gäller vad som föreskrivs om ändring av stadgar i punkt 20, sista stycket.

Behållna tillgångar vid föreningens upplösning skall tillfalla medlemmarna med samma andelstal som legat till grund för senaste serviceavgift.

Ovanstående stadgar har antagits på konstituerande föreningsstämma den 19 mars 2004

Appendix I - Licens för Programvaruverket

-------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 2003-2004, KNOPFLERFISH project
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above
 copyright notice, this list of conditions and the following
 disclaimer in the documentation and/or other materials
 provided with the distribution.

- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its
 contributors may be used to endorse or promote products derived
 from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---------------------------------------------------------------------